دانشکده شیمی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   رقیه سادات   اجتهد   بیوتکنولوژی   کارشناس آزمایشگاه   بیوتکنولوژی   کارشناسی 
 2   اصغر   احمدی فرد   مدیریت برنامه ریزی آموزشی   مسئول آموزش   شیمی   کارشناسی 
 3   سید مرتضی   سید هاشم   فناوری اطلاعات و ارتباطات   مسئول دفتر   شیمی   کارشناسی 
 4   محسن   نورانیان      خدمات آموزشی   شیمی    
 5   عاطفه   هنردار   شیمی تجزیه   کارشناس آزمایشگاه   شیمی   کارشناسی ارشد