دانشکده شیمی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • پیوندهای مفید
 
نوع پیوند 

Sharif university
    Sharif university
    http://sina.sharif.edu/~chinfo
Purdue university
    Purdue university
    http://www.chem.purdue.edu
University of Oxford
    University of Oxford
    http://www.chem.ox.ac.uk
Princeton university
    Princeton university
    http://www.princeton.edu/chemistry/index.xml
University of Cambridge
    University of Cambridge
    http://www.ch.cam.ac.uk
UCLA
    UCLA
    http://www.chemistry.ucla.edu
University of Toronto
    University of Toronto
    http://www.chem.utoronto.ca