دانشکده شیمی

تبریک ارتقاء

جناب آقای پروفسور سعید معصوم

ارتقاء شایسته جنابعالی از دانشیاری به استادی را تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را در تمام عرصه های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.