خدمات پژوهشی-آموزشی

تعداد بازدید:۸۳۷۹

دانشکده شیمی با استفاده از دستگاه‌های متنوع آنالیز علاوه بر سرویس‌دهی جهت انجام فعالیت‌های تحقیقاتی قادر به برآورده کردن نیازهای مراکز تحقیقاتی، صنعتی و آموزشی خواهد بود.
لیست دستگاههای خدماتی دانشکده به شرح زیر می باشد:


خدمات پژوهشی-آموزشی  (Service)

 دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)
آزمایشگاه NMR
تلفن تماس: 55912393
-031

رزونانس مغناطیسی هسته (Nuclear Magnetic Resonance) یک پدیده فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است .در حضور یک میدان مغناطیسی قوی، انرژی هسته‌های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می‌شوند. انتقالات میان ترازهای انرژی القا شده مغناطیسی حاصل می‌تواند با جذب تابش الکترومغناطیسی با بسامد مناسب انجام شود. اختلاف انرژی بین ترازهای کوانتومی مغناطیسی برای هسته‌های اتمی به مقداری است که با تابش در گستره‌ای از 1 تا 100 مگاهرتز مطابقت دارد. طیف‌بینی NMR هم به منظور کارهای کمّی و هم به منظور شناسایی کیفی مولکول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند که قدرت اصلی این دستگاه در شناسایی کیفی ترکیبات آلی و زیستی بسیار پیچیده‌است. به طور معمول بیشتر اندازه‌گیری‌های NMR برای H انجام می‌شود. اندازه‌گیری سایر هسته‌ها اغلب با استفاده از روش‌های افزایش علامت به منظور مشاهده طیف، انجام میشود.

 دستگاه  مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
تلفن تماس: 55912392
-031

طیف سنجی مادون قرمز ، روشی برای شناسایی مولکولها و بخصوص گروه عاملی مولکولهاست. دستگاههای طیف سنج مادون قرمز بر اساس مرتعش نمودن پیوندهای ملکولی با استفاده از تابش نور مادون قرمز (IR) و ثبت انرژی پیوندها ، ساختار تقریبی مواد را مشخص می نماید. در واقع برای اینکه تابش مادون قرمزتوسط یک مولکول جذب شود ممان دو قطبی این مولکول باید در نتیجه حرکت چرخشی و ارتعاشی آن متحمل یک تغییر کلی گردد و از این خاصیت برای شناسایی گروههای عاملی همچون کربونیل- هیدروکسی و سایر گروههای قطبی استفاده می شود.  

از آنجایی که گروههای عاملی در یک فرکانس خاص در مادون قرمزجذب نشان می دهند لذا از این دستگاه برای وجود و عدم وجود یک یا چند گروه عاملی خاص در یک ترکیب استفاده میشود.هر ماده‌ای، طیف مادون قرمز مخصوص به خود دارد و همانند اثر انگشت، مختص خود مولکول می‌باشد. جدیدترین دستگاههای طیف سنج مادون قرمز با اصول متفاوتی کار می‌کنند. مسیر حرکت نوری به گونه‌ای طراحی شده است که تولید طرحی می‌کند که تداخل‌نما نامیده می‌شود. تداخل نما یک سیگنال پیچیده است. ولی ، طرح موجی شکل آن ، شامل تمامی فرکانسهایی است که طیف مادون قرمز را می‌سازد. یک تداخل نما ، اساس نموداری از شدت نسبت به زمان (طیف قلمرو زمان) است. اما یک شیمیدان ، بیشتر به طیفی که نموداری از شدت نسبت به فرکانس (طیف قلمرو فرکانس) خواهد بود، علاقمند است. یک عمل ریاضی که تبدیل فوریه (FT) خوانده می‌شود، قادر است فرکانسهای جذبی منفرد را از تداخل نما جدا نماید و در نتیجه طیفی معادل آنچه با طیف سنج تفکیکی بدست می آید، حاصل خواهد شد. این نوع دستگاه ، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه یا FT- IR خوانده می‌شود.
  

کروماتوگرافی گازی/طیف­ سنجی جرمی (GC/MS)


آزمایشگاه GC/MS
تلفن تماس: 55912815
-031


کروماتوگرافی گازی/ طیف سنجی جرمی روشی برای جداسازی، شناسایی و اندازهگیری مواد فرار میباشد که از تلفیق روش کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی حاصل میشود. در طیف سنجی جرمی مولکولها توسط جریانهایی از الکترونهای پرانرژی بمباران شده و بعضی از مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل می‌گردند. سپس یونها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند. یونهای شتاب داده شده بسته به نسبت جرم به بار (m/z) آن‌ها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند. یونهای دارای نسبت جرم به بار مشخص و معین توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد یونها به آن، قادر به شمارش آنها است، آشکار می‌گردند. نتایج حاصل از آشکارساز بزرگ شده و به ثبات داده می‌شوند. سیگنالی که از ثبات حاصل می‌گردد یک طیف جرمی است که بیانگر تعداد ذرات آشکار شده بر حسب تابعی از نسبت جرم به بار میباشد.

 

دستگاه طیف سنج ماورای بنفش - مرئی (UV/Vis)


آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
تلفن تماس: 55912392
-031

  
این طیف سنجی مربوط به انتقالات بین ترازهای الکترونی است. چنین انتقالاتی عموماً بین اوربیتال پیوندی یا جفت الکترونی غیر پیوندی با اوربیتال ضد پیوندی انجام میشود، در نتیجه طول موج پیکهای جذب را میتوان با انواع پیوندهایی که در گونه مورد مطالعه وجود دارند، ارتباط داد. بنابراین طیف­ سنجی جذب مولکولی برای شناسایی گروههای عاملی در مولکول ارزشمند است. ولی مهمتر از همه، کاربرد طیف­ سنجی جذب فرابنفش-مرئی در تعیین کمی ترکیبات حاوی گروههای جذب است.


دستگاه طیف­ سنجی جذب اتمی (AAS)آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
تلفن تماس: 55912392
-031

طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) یک وسیله‌ی فوق‌العاده

تجزیهای است که برای تعیین کمی بیش از 60 عنصر فلزی و شبه فلزی مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش آنالیت باید به حالت عنصری درآمده، تبخیر شده و در مسیر پرتوی تابش قرار گیرد. غلظت هر عنصر در محلول با اندازه‌گیری میزان نوری تعیین می‌شود که در طول موج خاص توسط اتمهای آزاد شده در یک شعله جذب میشود. اصول طیف‌بینی جذب اتمی براساس میزان جذب نور عبوری از سل اتم ساز میباشد که مقدار نور جذب شده در سل اتم ساز نیز بستگی به غلظت اتم‌ها در این سل دارد.  
دستگاه فوتولومینسانس (PL)


  
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه (طیف سنجی)
تلفن تماس:
55912394-031

فوتولومینسانس نشر فوتونهای ماورای بنفش، مرئی و یا مادون قرمز از گونههای برانگیخته الکترونی میباشد که توسط تابش الکترومغناطیسی برانگیخته میشوند. دو نوع از متداول‌ترین وجوه فوتولومینسانس "فلوئورسانس" و"فسفرسانس" هستند. این دو تابش، توسط فرایندهای متفاوتی تولید می‌شوند. این دو پدیده را می‌توان بطور تجربی با مشاهده طول عمر حالت برانگیخته، از یکدیگر تمیز داد. در مورد فلوئورسانس، فرآیند لومینسانس تقریبا بلافاصله پس از قطع تابش، متوقف می‌شود، اما فسفرسانس معمولا برای مدت زمانی که به آسانی قابل آشکارسازی است، دوام می‌آورد.
اندازهگیری شدت فلوئورسان، تعیین کمی ‌مقدار بسیار کم تعداد زیادی از گونه‌های معدنی و آلی را امکان‌پذیر می‌سازد. یکی از جالبترین وجوه فلوئورسانس سنجی، حساسیت ذاتی آن است. حد پایین اندازهگیری توسط این روش اغلب با ضریب 0.1 یا بهتر، کمتر از حد پایین اندازهگیری توسط یک روش جذبی است.