تماس با ما

تعداد بازدید:۴۱۵۹

تماس با دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

دفتر دانشکده

031-55912397

مسئول آموزش دانشکده

اصغر احمدی فرد

031-55912350

کارشناس آموزش

سید محمد تقی صفوی

031-55912313

کارشناس آموزش

اعظم اشعریون

031-55913013

معاون آموزشی

پروفسور حسین نعیمی

031-55912388

معاون پژوهشی

دکتر سعید معصوم

031-55912338

مدیر گروه شیمی آلی

دکتر لیلا مرادی

031-55912336

مدیر گروه شیمی تجزیه

دکتر مهدی شبانی نوش آبادی

031-55912357

مدیر گروه شیمی فیزیک

دکتر عادل رئیسی وانانی

031-55912358

مدیر گروه شیمی معدنی

دکتر ابوالقاسم کاهانی

031-55912307

مدیر گروه شیمی زیست شناسی

دکتر زینب طلوعی

031-55912301