معاون پژوهشی

 
دکتر سعید معصوم
دانشیار شیمی تجزیه

تلفن تماس: 03155912338

تعداد بازدید:۲۳۰۲